[:pl] [:pl][:pl] [:en] [:][:en] [:][:en] [:]

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Biorąc pod uwagę m.in. treść motywu 32 Preambuły RODO chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach jakie obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek, który wynika z art. 13 ust. 1 i 2 RODO poniżej wyjaśniamy zasady, na jakich przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe, a także omawiamy Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych będzie: Vesstige Sp. z o.o., Rynek Podgórski 13/5B, 30-518 Kraków.

Vesstige Sp. z o.o. zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w RODO oraz przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez Vesstige Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@vesstige.pl

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Vesstige Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vesstige Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych, tj.: w celu świadczenia usług na rzecz klientów Vesstige Sp. z o.o., w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.vesstige.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykonywania umów zawieranych przez firmę Vesstige Sp. z o.o. z klientami lub z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z firmą Vesstige Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z firmą Vesstige Sp. z o.o. (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu wskazanym przy zapytaniu o taką zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam, np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności firmy Vesstige Sp. z o.o. lub wykonanie usługi przez firmę Vesstige Sp. z o.o.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i podmioty współpracujące z firmą Vesstige, których aktualna lista dostępna jest do wglądu w siedzibie firmy Vesstige w Krakowie.

W każdym przypadku pracownicy i podmioty współpracujące będą przy tym zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 • do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów firmy Vesstige jako administratora danych;
 • do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych;
 • do upływu okresu, w którym firma Vesstige jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych;
 • do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • w celach marketingowych;
 • do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec otrzymywania jakichkolwiek informacji
 • od firmy Vesstige Sp. z o.o.;
 • do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa

Zgodnie z zasadami określonymi w RODO i w przewidzianym tam zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (cofnięcie takie może być dokonane w każdym czasie, przy czym pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego firma Vesstige Sp. z o.o. dokonała na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem).

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Vesstige Sp. z o.o. przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Zamiar skorzystania z ww. uprawnień należy zgłosić firmie Vesstige Sp. z o.o. listownie lub drogą mailową na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Państwa zdaniem firma Vesstige Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r.: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).