Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Biorąc pod uwagę m.in. treść motywu 32 Preambuły RODO chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach jakie obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek, który wynika z art. 13 ust. 1 i 2 RODO poniżej wyjaśniamy zasady, na jakich przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe, a także omawiamy Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych będzie: Vesstige J. Paczka, Rynek Podgórski 13/9, 30-518 Kraków.

Vesstige J. Paczka zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w RODO oraz przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez Vesstige J. Paczka Państwa danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: biuro@vesstige.pl

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Vesstige J. Paczka zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vesstige J. Paczka jako administratora danych osobowych, tj.: w celu świadczenia usług na rzecz klientów Vesstige J. Paczka, w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.vesstige.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykonywania umów zawieranych przez firmę Vesstige J. Paczka z klientami lub z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z firmą Vesstige J. Paczka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z firmą Vesstige J. Paczka (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu wskazanym przy zapytaniu o taką zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam, np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności firmy Vesstige J.Paczka lub wykonanie usługi przez firmę Vesstige J. Paczka.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i podmioty współpracujące z firmą Vesstige, których aktualna lista dostępna jest do wglądu w siedzibie firmy Vesstige w Krakowie.

W każdym przypadku pracownicy i podmioty współpracujące będą przy tym zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 • do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów firmy Vesstige jako administratora danych;
 • do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych;
 • do upływu okresu, w którym firma Vesstige jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych;
 • do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • w celach marketingowych;
 • do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec otrzymywania jakichkolwiek informacji
 • od firmy Vesstige J. Paczka;
 • do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa

Zgodnie z zasadami określonymi w RODO i w przewidzianym tam zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (cofnięcie takie może być dokonane w każdym czasie, przy czym pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego firma Vesstige J. Paczka dokonała na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem).

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Vesstige J. Paczka przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Zamiar skorzystania z ww. uprawnień należy zgłosić firmie Vesstige J. Paczka listownie lub drogą mailową na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Państwa zdaniem firma Vesstige J. Paczka przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r.: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).